Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.redeem.com.pl zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Radeem sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000329549 (dalej „administrator”), która stanie się Administratorem tych danych.

2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt w formie elektronicznej: e-mail biuro@redeem.pl lub pisemnej: al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujące okresy czasu:

a)   wykonania Umowy - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; dane będą przetwarzane przez czas  realizacji Umowy;

b)  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów podatkowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; dane będą przetwarzane przez okres wskazany w ww. przepisach prawa;

c)  ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami stron – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową; dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z umowy między Klientem a Administratorem, w którym dane osobowe zostały zgromadzone;

d)  marketingu usług Administratora, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesieni sprzeciwu;

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z prawa podatkowego – podanie danych jest obowiązkowe.

5.   Odbiorcami danych osobowych będą:

a) podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; 

b)   podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;

c)   bankom, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji,

d)   podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

6.  Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

a)  dostęp do swoich danych w   tym   potwierdzenia   ich   przetwarzania,   otrzymania   kopii   danych   i  informacji  o  ich  przetwarzaniu  (art.  15  RODO), 

b)  sprostowania  nieprawidłowych   danych   lub   uzupełnienia   niekompletnych   danych   (art.  16  RODO),

c)  usunięcia  danych,  jeżeli  Administrator  nie  ma  już  podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania danych   w   przypadku   zgłoszenia,   że:

- dane   są   nieprawidłowe   –   do   czasu   ich   sprawdzenia,

- przetwarzanie   jest   niezgodne z   prawem,   a      wnioskodawca   sprzeciwia   się   ich   usunięciu  

- Administrator  nie  potrzebuje  już  danych,  a  wnioskodawca  potrzebuje ich      do      ustalenia,      dochodzenia      i      obrony      roszczeń      (art.      18    RODO),   

- przenoszenia    danych,    w    tym    otrzymania    ich      w      ustrukturyzowanym      formacie      nadającym      się      do      odczytu     maszynowego     lub     żądania     ich     przesłania     innemu     Administratorowi     (art.     20     RODO),   

- wniesienia     sprzeciwu na  przetwarzanie  w  celach  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO),

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.